Readability                                                                          

What is the Readability project?

Readability is a pilot project which aims to tackle low literacy levels and digital exclusion among adults within Llanhilleth and its neighbouring areas.

Through a tailored educational and personal development programme of learning, which brings together literacy and digital literacy and learning, participants can develop and improve their reading, writing, communication and IT skills. In addition, participants will be able to:

 • ·         Increase their confidence and self-esteem
 • ·         Improve their skills and knowledge
 • ·         Improve their prospects for employment
 • ·         Take up further training
 • ·         Take up volunteering

 

Who is the project for?

Readability is open to learners who want:

 • ·         to improve their reading
 • ·         to brush up on their spelling or writing
 • ·         help filling in forms or writing a CV
 • ·         to help their child/grandchild with their school work
 • ·         to gain confidence using digital technology and devices
 • ·         to use technology to learn, locate and understand information
 • ·         to learn more about digital citizenship such as cyberbullying, buying stuff online

 

What support is available?

 • ·         Tailored one to one sessions to improve and boost skills
 • ·         Working at a pace and time to suit individual needs
 • ·         Opportunities for volunteering and further training
 • ·         Help getting online, searching for and using information
 • ·         Help using digital resources and apps to support learning

 

How to get involved

Contact Llanhilleth Miners Institute on 01495 400204, call in for more information or a confidential chat or email hayley.davies@llanhillethinstitute.com


“I'm happy I came on the Readability course because I've learnt so much.  It has helped me to read and spell much better than before.  I read to my niece and now I'm writing out letters for jobs. I would say it is a wonderful course”.Beth yw’r prosiect “Readability”?

Anelir y Prosiect peilot  “Readability” at fynd I’r afael a diffyg gallu I ddarllen ac ysgrifennu a diffyg sgiliau digidol ymysg oedolion yn ardal Llanhiledd a’r cylch

Gall gyfranwyr ddatblygu a gwella eu darllen, eu hysgrifennu, eu cyfathrebu a’I sgiliau TG drwy raglen o ddysgu sydd wedi ei chreu ar gyfer yr unigolun a sy’n cyfuno addysg, datblygiad personol, a llythrynedd digidol.  Yn ogystal gall gyfranwyr:

 •  Gynyddu eu hyder a'u hunan-barch
 • Wella eu sgiliau a'u gwybodaeth
 • Wella eu rhagolygon ar gyfer cyflogaeth
 • Gymeryd hyfforddiant bellach
 • Ymgymryd â gwirfoddoli

  

I bwy mae’r brosiaect yn addas?

Mae prosiect “Readability” yn agored I ddysgwyr sydd eisiau:

 • Gwella eu darllen
 • Gloywi eu sillafu a’I hysgrifennu
 • Cymorth gyda llenwi ffurflenni neu ysgrifennu CV
 • Helpu eu plant / wyrion gyda gwaith ysgol
 • Cynyddu hyder wrth ddefnyddio technoleg a dyfeisiau digidol
 • Defnyddio technoleg i ddysgu, lleoli a deall gwybodaeth
 • Dysgu mwy am ddinasyddiaeth digidol fel seiberfwlio, a phrynu pethau ar lein
 
Pa gefnogaeth sydd ar gael?
 • Sesiynau un wrth un wedi'u strwythyro i wella a hybu sgiliau
 • Gweithio ar gyflymder ac ar adeg sydd yn gyfleus I’r unigolun
 • Cyfleoedd i wirfoddoli ac am hyfforddiant pellach
 • Help gyda mynd ar-lein, chwilio am, a defnyddio gwybodaeth
 • Help gyda defnyddio adnoddau digidol ac apps i gefnogi dysgu

 

Sut I gymryd rhan

Cysylltwch â Sefydliad Glowyr Llanhiledd ar 01495 400204, galwch heibio am ragor o wybodaeth neu am sgwrs gyfrinachol  neu e-bostiwch hayley.davies@llanhillethinstitute.com


“Rydw i'n hapus fy mod i wedi dod ar y cwrs "Readability" am fy mod i wedi dysgu cymaint. Mae'r cwrs wedi fy helpu fi i ddarllen a sillafu lawer gwell nag o'r blaen. Rydw i'n darllen i fy nith 'nawr ac yn ysgrifennu llythyrau am swyddi. Yn fy marn i mae e'n gwrs ardderchog” 


Follow us

Categories

2022 © Llanhilleth Miners Institute

Charity Registration Number: 1128924 | Company Ltd by Guarantee: 6056945